Diana Stolac i Anastazija Vlastelić
4. međunarodni znanstveni skup u ciklusu Sociolingvistički pristupi u slavenskim jezicima Komisije za sociolingvistiku Međunarodnoga slavističkog komiteta GENERACIJA INTERNETA (Rijeka, 5. – 7. rujna 2019.)

Godina izdanja: 2019.

Cijena: E-izdanje

Izlaganja su uglednih članova Komisije te znanstvenika iz našega europskoga, ponajprije slavenskoga, okruženja na temu učinaka koje nove tehnologije i komunikacijski obrasci imaju na našu komunikaciju posljednjih desetljeća.

Najavljene su višeslojne primijenjenolingvističke analize jezika na internetu te njihova utjecaja na neformalnu, ali i formalnu komunikaciju, raspravljat će se o sociokulturnim aspektima jezika na internetu, o pretapanjima komunikacijskih modela te pojedincu i grupi u promjenama ritma jezika koje je donijelo 21. stoljeće.