Metaforičke kolokacije – Od konceptualizacije do ustaljene sveze
Autorica: Aneta Stojić

E-izdanje: Metaforičke kolokacije – Od konceptualizacije do ustaljene sveze

Publikacija predstavlja temeljno istraživanje uloge metaforičkih kolokacija u izražavanju značenja. Prva cjelina daje teorijski uvid u kolokacijsko slaganje s leksičko-semantičkog i kognitivnolingvističkog aspekta. Prikaz procesa leksikalizacije metafore dodatno obogaćuje razumijevanje promjene značenja kroz vrijeme. Druga cjelina, fokusirana na analizu metaforičkih kolokacija iz semantičkog polja “vrijeme”, predstavlja glavni dio istraživanja. Rezultati analize pružaju duboke uvide u tipove metaforičkih kolokacija i njihovo značenje u različitim kontekstima. Općenito, monografija ima za cilj pružiti nove spoznaje o prirodi stvaranja kolokacijskih veza, posebno procesu stvaranja metaforičkih kolokacija. Završava raspravama o teorijskim i empirijskim doprinosima, ističući važnost istraživanja metaforičkih kolokacija u proučavanju jezika i kulture, kao i potencijalne primjene u teorijskom i primijenjenom jezikoslovlju.

Godina izdanja: 2024.
ISBN 978-953-361-106-8