Željka Macan
U četiri oka: o hrvatskim frazemima s brojevnom sastavnicom

Godina izdanja: 2022.

E-izdanje: Ž. Macan, U četiri oka

Ovom se knjigom čitatelja želi upoznati sa značajkama hrvatskih frazema s brojevnom sastavnicom. U četiri oka.
Njezin poseban dio predstavlja Rječnik utemeljen na korpusu. Frazeološka građa koju sadrži može se smatrati relevantnim i reprezentativnim polazištem za opis i analizu hrvatskih frazema s brojevnom sastavnicom s raznih aspekata – strukturnog, sintaktičkog, semantičkog, konceptualnog. Donosi se i osvrt na njihovu paradigmatičnost i varijantnost.

ISBN: 978-953-361-059-7 (e-izdanje)