V. Kovač, J. Ledić, S. Kušić (ur.)
KNJIGA SAŽETAKA: DOKON 2016.

Puni naslov:
Knjiga sažetaka: Doktorska konferencija za doktorande poslijediplomskih doktorskih studija pedagogije i obrazovnih znanosti DOKON 2016

Godina izdanja: 2017.

Cijena: E-izdanje

Druga doktorska konferencija za studente poslijediplomskih doktorskih studija pedagogije i obrazovnih znanosti DOKON 2016. održala se 03.06.2016. g. u Rijeci u organizaciji Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Temeljna svrha konferencije je okupiti doktorande pedagogije i obrazovnih znanosti kako bi se jačanjem suradnje doprinijelo intenzivnijoj provedbi istraživanja u području odgoja i obrazovanja te javno promovirala važnost istoga za unapređivanje odgojno-obrazovne teorije i prakse.