S. Vranić, I. Oštarić
RJEČNIK GOVORA NOVALJE NA OTOKU PAGU

Godina izdanja: 2016.

Cijena: 33,18€ (250,00 kn)

Prva dva poglavlja knjige čine opisi fonologije i morfologije(uključujući naglasne tipove promjenjivih riječi) govora Novalje na otoku Pagu. Središnji je dio knjige rječnik govora Novalje s oko 10000 natuknica. Prethodi mu uvod u kojem se pojašnjavaju primijenjena načela strukturiranja leksikografskoga članka. Neke su posebnosti obrade određene činjenicom da je riječ o istojezičnom, dijalekatnom rječniku. Odabir natuknica uključenih na lijevoj strani leksikografskoga članka nastao je na temelju višegodišnjega zapisivanja leksema novaljskoga govora, a u skladu s leksikografskim načelom da svaki leksem zastupljen u oprimjerenju mora biti i natuknicom, naknadno su ovjeravane i prema tom načelu izdvojene natuknice. Pripadnost novaljskomu jezičnomu sustavu osim ovjerenim natuknicama potvrđena je i oprimjerenjima. Nakon rječničkoga dijela slijedi popis toponima katastarske općine Novalja i njihov položaj na kartama.