S. Jurin, A. Krišković
TEXTS AND THEIR USAGE THROUGH TEXT LINGUISTIC AND COGNITIVE LINGUISTIC ANALYSIS

Godina izdanja: 2017.
Cijena: E-izdanje (kontakt za lozinku: prof. Suzana Jurin – sjurin@ffri.hr)

Ova knjiga je rezultat interesa autora za različite tekstne vrste koje su u uporabi u različitim društvenim domenama i služe različitim tipovima komunikacije.
Domene interpretirane u ovoj knjizi uključuju domenu korporativne komunikacije i domenu znanstvenih medicinskih istraživanja. Osim toga, lingvistička analiza i kognitivno lingvistička analiza teksta pokazuju specifična obilježja na makro i mikro razini teksta.