V. Kovač, J. Ledić, S. Kušić (ur.)
KNJIGA SAŽETAKA: DOKON 2018.

Puni naslov:

Doktorska konferencija za doktorande poslijediplomskih doktorskih studija pedagogije i obrazovnih znanosti
DOKON 2018
Knjiga sažetaka

Godina izdanja: 2019.

Cijena: E-izdanje

Četvrta doktorska konferencija za studente poslijediplomskih doktorskih studija pedagogije i obrazovnih znanosti DOKON 2018. održana je 18. svibnja 2018. godine u Rijeci u organizaciji Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Rijeci. Svrha konferencije je okupiti doktorande pedagogije i obrazovnih znanosti kako bi se doprinijelo intenzivnijoj provedbi istraživanja u području odgoja i obrazovanja te  promovirala važnost istoga za unapređivanje odgojno-obrazovne teorije i prakse.