Marija Turk
JEZIČNO KALKIRANJE U TEORIJI I PRAKSI
Prilog lingvistici jezičnih dodira

Godina izdanja: 2013.

Cijena: Knjiga se može naručiti putem sljedeće poveznice – Naruči

Knjiga se sastoji od predgovora, šest poglavlja, zaključka, popisa literature i izvora. Opremljena je abecednim popisom kalkova, kazalom pojmova i imena, te sažetkom na hrvatskom i engleskom jeziku. Uvodno se daje povijesni pregled istraživanja jezičnih dodira i međusobnih utjecaja. Potom se govori o oblicima jezičnog posuđivanja, s posebim naglaskom na latentno posuđivanje. Jedno je poglavlje posvećeno oblicima purizma u europskim jezicima i u hrvatskome jeziku. Središnje mjesto zauzima poglavlje o kalkovima u hrvatskome jeziku. Prikazani su kriteriji za utvrđivanje kalkova, njihova podrijetla i vrsta. Kalkovi su klasificirani i analizirani na leksičke kalkove (doslovne i djelomične prevedenice, poluprevedenice, formalno nezavisni neologizmi, frazeoločki kalk), semantički kalk i sintaktički kalk. Obrađene su tvorbene značajke kalkova i promjene na razini rječotvorja u hrvatskome nastale kalkiranjem. Prikazana je semantička ekstenzija kalkova (nulta ekstenzija, atrakcija i ekspanzija značenja), te strukturno-semantičke promjene u kalkovima. Govori se i o razumljivosti kalkova i njihovoj pripadnosti različitim funkcionalnim stilovima, te o normativnim pitanjima u kalkiranju.